Utrata płynności finansowej związana z nagłym zdarzeniem np. chorobą to poważny problem. Przede wszystkim należy zauważyć, że niespłacanie zobowiązań w terminie wiążę się z powstaniem jeszcze większego zadłużenia. Kontakt ze strony wierzycieli, wezwania do zapłaty, postępowanie egzekucyjne. W rezultacie dłużnik traci swój dotychczasowy majątek i nie ma żadnej pewności, że środki wystarczą na pokrycie wszystkich zobowiązań. Stosunkowo wysokie są również koszty samego postępowania sądowego, czy też egzekucyjnego. Instytucja upadłości konsumenckiej została stworzona z myślą o osobach, które bez swojej winy znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wypadek komunikacyjny, długi pobyt w szpitalu, kosztowne leczenie, utrata możliwości zarobkowania. Są to sytuacje losowe, których nie da się przewidzieć, nie można także im zapobiec.

Kto może skorzystać z dobrodziejstwa instytucji upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych przesłanek wskazanych w ustawie Prawo upadłościowe – poza posiadaniem statusu konsumenta oraz niewypłacalności.

W Prawie upadłościowym podanych jest kilka przesłanek oddalenia przed Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości np. jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne. Jednakże w takim przypadku Sąd weźmie pod uwagę, czy nie występują względy słuszności lub humanitarne. Jeśli tak, to mimo wystąpienia przesłanki uzasadniającej oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, Sąd może taki wniosek rozpatrzeć pozytywnie. W tym miejscu należy dodać, że względu słuszności i humanitarne nie będą brane pod uwagę, gdy dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – w takim przypadku Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. To bardzo ważna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę.

Czy upadłość konsumencka oznacza całkowite oddłużenie?

Nie da się zaprzeczyć, że upadłość konsumencka to szansa dla wielu osób na całkowite oddłużenie. Należy pamiętać o tym, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest furtką na uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania.

Warto mieć na względzie, że pewne zobowiązania nie podlegają umorzeniu. Są to:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.