Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem kierowanym do osób zadłużonych, które nie potrafią poradzić sobie z problemami finansowymi oraz wyjść z zadłużenia. Mimo uproszczenia procedury ogłaszania upadłości, nadal postępowanie budzi wiele wątpliwości. Związane są zarówno z możliwością oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i formą umorzenia zobowiązań czy zagadnieniem częściowego i całkowitego umorzenia zobowiązań.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Pierwszym krokiem w drodze do upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku do sądu upadłościowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. We wniosku należy podać zarówno dane dłużnika m.in. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, numer PESEL oraz NIP, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku, jak i informacje odnoszące się do stanu majątkowego oraz zadłużenia np. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, spis wierzytelności spornych.

Brak majątku a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Bardzo często dłużnicy decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dopiero w momencie, gdy inne próby uregulowania zobowiązań i ustabilizowania sytuacji majątkowej nie przyniosły żadnych rezultatów. W efekcie wielomiesięcznej walki z długami dłużnik nie dysponuje środkami, które wystarczyłyby chociażby na pokrycie kosztów postępowania, nie wspominając o regulowaniu zobowiązań wynikających z ustalonego planu spłaty wierzycieli. Szczególnie trudna jest sytuacja osób, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność utraciły zdolność do pracy zarobkowej oraz regulowania zobowiązań.

Osoby nieposiadające żadnego majątku nie pozostają bez pomocy. Brak środków nie jest podstawą ani oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ani odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli. Co więcej, możliwe jest umorzenie oraz warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Całkowite czy częściowe oddłużenie?

Upadłość konsumencka umożliwia upadłemu rozpoczęcie nowego życia, bez długów. Celem upadłości jest całkowite oddłużenie. Wyróżnić można jednak pewne zobowiązania, które nie ulegają umorzeniu np. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Sąd w toku postępowania nie umarza tych zobowiązań, co oznacza dla upadłego wyłącznie częściowe oddłużenie. Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć tutaj.