Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero jeden z pierwszych etapów w drodze do oddłużenia. Co w przypadku, gdy upadły nie posiada środków na pokrycie kosztów postępowania? Czy niezdolność do spłacania zobowiązań w ramach planu spłaty wierzycieli uniemożliwia umorzenie zobowiązań? Upadłość konsumencka ma pomagać osobom, które są niewypłacalne i nie potrafią poradzić sobie z zadłużeniem. Ustawodawca przewidział szczególne rozwiązania dla osób, które nie są w stanie dokonywać spłat w ramach planu spłaty wierzycieli – umorzenie oraz warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Czym różni się umorzenie od warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego?

Jeśli upadły jest niezdolny do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli sąd upadłościowy umarza zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Sąd podczas podejmowania decyzji bierze pod uwagę, czy niezdolność ma charakter trwały. Jeśli nie, umarza zobowiązania warunkowo. Oznacza to, że zarówno upadły, jak i wierzyciel może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli, w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jeśli sąd uzna, że ustała niezdolność do dokonywania spłat, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustali plan spłaty wierzycieli.

Warunkowe umorzenie zobowiązań – obowiązki upadłego

W okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może zgodzić się na dokonanie takiej czynności lub ją zatwierdzić, jeśli już została dokonana. Kolejnym obowiązkiem upadłego jest składanie do sądu, corocznie do końca kwietnia, sprawozdania z sytuacji majątkowej oraz zawodowej. Do sprawozdania należy dołączyć kopię rocznego zeznania podatkowego.

Szczegółowe informacje na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć na tej stronie www.

Czy sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań?

Upadłość konsumencka to nie tylko szansa, ale także wiele ograniczeń dla upadłego. Jeśli w okresie warunkowego umorzenia zobowiązań upadły:

  • nie złoży sprawozdania w terminie,
  • poda w sprawozdaniu nieprawdziwe informacje,
  • dokona czynności prawnej dot. majątku, która może pogorszyć sytuację majątkową bez zgody sądu lub zatwierdzenia przez sąd,
  • ukryje majątek lub dokona czynności, która zostanie prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

– sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. W razie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.