Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W pewnych przypadkach dopuszczalna jest zmiana planu spłaty wierzycieli oraz uchylenie planu spłaty wierzycieli. Jakie są skutki zmian? Co to w praktyce oznacza dla dłużnika? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Kiedy plan spłaty wierzycieli zostanie uchylony?

Wyróżnić można kilka przesłanek dopuszczalności uchylenia planu spłaty wierzycieli.

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli uzasadniają względy słuszności lub względy humanitarne.

Ponadto, przesłankami do uchylenia planu spłaty wierzycieli są:

  • niezłożenie w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli,
  • zatajenie w wyżej wymienionym sprawozdaniu osiągniętych przychodów lub nabytych składników majątkowych, określonych w przepisach,
  • dokonanie czynności prawnej, która mogłaby pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli bez zgody bądź zatwierdzenia sądu,
  • ukrywanie majątku lub dokonanie czynności prawnej prawomocnie uznanej za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Co dzieje się w przypadku uchylenia planu spłaty wierzycieli?

Przepisy prawa upadłościowego mówią wprost – w razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Zupełnie inne skutki ma zmiana planu spłaty wierzycieli, która jest dopuszczalna w następujących przypadkach:

  • jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, a także, jeżeli brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego,
  • w razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej.

Upadłość konsumencka to szansa na całkowite bądź częściowe oddłużenie. Należy jednak pamiętać o tym, że cała procedura jest dość skomplikowana. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który krok po kroku wyjaśni przebieg postępowania. Złożenie wniosku, a także ogłoszenie upadłości to dopiero jeden z pierwszych etapów w drodze do oddłużenia.