Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów, a złożenie wniosku i ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero pierwsze fazy postępowania. Aktywna postawa dłużnika odgrywa niebagatelne znaczenie. To właśnie dłużnik dysponuje przebiegiem postępowania, czego potwierdzeniem jest możliwość cofnięcia złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jakie są konsekwencje złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości uprawnieniem dłużnika

W przypadku upadłości konsumenckiej przepisy ustawy Prawo upadłościowe nie nakładają na dłużnika obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dobrowolne – to uprawnienie dłużnika.

Co ważne, dłużnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności na przykład odszkodowawczej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie da się zaprzeczyć, że ogłoszenie upadłości jest instrumentem wpływającym na sytuację majątkową dłużnika, chociażby w zakresie korzystania oraz rozporządzania majątkiem.

Czy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest określony w przepisach? Dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w dowolnym momencie po powstaniu stanu niewypłacalności. Należy jednak pamiętać o tym, że aby ogłosić upadłość konsumencką należy spełnić inne przesłanki wskazane w Prawie upadłościowym (poza statusem konsumenta oraz stanem niewypłacalności).

Kiedy sąd umarza postępowanie upadłościowe?

Zgodnie z przepisem art. 49110 ust. 1 Prawa upadłościowego do umorzenia postępowania upadłościowego może dojść na wniosek złożony przez dłużnika. Nie jest to jednak jedyna przesłanka umorzenia postępowania upadłościowego. Sąd umarza postępowanie między innymi w sytuacji, gdy upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykona ciążących na nim obowiązków, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Co za tym idzie, w myśl przepisu art. 4914 ust. 2 pkt 1, w przypadku ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone z innych przyczyn – co warte podkreślenia – niż na wniosek dłużnika, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Reasumując – złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest przywilejem dłużnika i często jedyną szansą na oddłużenie. W tym miejscu warto dodać, że dłużnik nie jest zobligowany żadnym terminem na złożenie wniosku i może to uczynić w dowolnym momencie od czasu powstania stanu niewypłacalności.