Kłopoty finansowe w firmie mogą zdarzyć się w każdym momencie. Utrata stabilności i brak środków na regulowanie zobowiązań to jeszcze nie powód, aby zakończyć działalność gospodarczą. Sposobem na walkę z problemami jest restrukturyzacja, czyli przebudowa przedsiębiorstwa. Postępowania restrukturyzacyjne to: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Postępowanie restrukturyzacyjne szansą na rozwiązanie problemów firmy

Restrukturyzacja prowadzona jest w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Restrukturyzacja firmy to szansa dla wielu przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn utracili płynność finansową.

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu.

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Z kolei postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Czy każdy przedsiębiorca posiada zdolność restrukturyzacyjną?

Prawo restrukturyzacyjne odwołuje się do najszerszej definicji pojęcia przedsiębiorcy, zawartej w Kodeksie cywilnym – przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Poza przedsiębiorcami, zdolność restrukturyzacyjną posiadają także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz wspólnicy spółek partnerskich i wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółek bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Zdolności restrukturyzacyjnej nie posiadają m.in. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, banki krajowe i oddziały banków zagranicznych, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Kiedy przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością, a kiedy niewypłacalny?

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w stosunku do przedsiębiorcy:

  • zagrożonego niewypłacalnością,
  • niewypłacalnego.

Przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością, jeśli jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

O niewypłacalności można mówić w sytuacji, gdy dłużnik utraci zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.