Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadzane jest w celu wyjścia firmy z kryzysu oraz uniknięcia ogłaszania upadłości. Na gruncie przepisów Prawa upadłościowego przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny, ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co w sytuacji, gdy we wskazanym terminie prowadzone jest jedno z postępowań restrukturyzacyjnych? Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy mimo restrukturyzacji? Na wskazane pytania, a także inne zagadnienia odnoszące się do obu postępowań, odpowiemy w artykule.

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy

Dłużnik jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli stan niewypłacalności. W przypadku niewywiązania się ze wskazanego obowiązku dłużnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jeśli jednak we wskazanym terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, dłużnik wykazując ten fakt może uwolnić się od odpowiedzialności, ponoszonej w związku z niezłożeniem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Co więcej, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.

Pierwszeństwo przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego

W sytuacji, gdy złożony zostanie zarówno wniosek o ogłoszenie upadłości, jak i wniosek restrukturyzacyjny, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Sąd upadłościowy wstrzyma rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, chyba że sprzeciwi się temu interes ogółu wierzycieli. W takiej sytuacji sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przyjęciu wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem. Jeśli jednak przyjęcie wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu, sąd upadłościowy nie wydaje postanowienia o przyjęciu wniosków do wspólnego rozpoznania i rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym jedynie zawiadamia sąd restrukturyzacyjny.

Zarówno upadłość firmy, jak i jej restrukturyzacja to zagadnienia bardzo złożone, pod wieloma względami, a podjęta przez przedsiębiorcę decyzja zaważy na przyszłych losach firmy. Dokładniejsze informacje o upadłości i restrukturyzacji można znaleźć na stronie http://kancelariapp.pl/.