Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Czy to dłużnik jest zobowiązany pokryć koszty postępowania? Co w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania? Są to pytania, które często zadają sobie dłużnicy, przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z myślą o naszych czytelnikach przygotowaliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z kosztami postępowania.

Wysokość kosztów postępowania nie ma większego znaczenia z punktu widzenia dłużnika!

30 złotych – to wysokość opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to pierwszy koszt poniesiony przed dłużnika. Pozostałe koszty postępowania są w pewnym sensie dla dłużnika obojętne. Dlaczego? Ze względu na fakt, iż są one pokrywane z masy upadłości.

Na marginesie warto dodać, że kosztem postępowania jest także wynagrodzenie syndyka, które jest określane z uwzględnieniem wysokości funduszów masy upadłości, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu pracy, zakresu czynności podejmowanych w postępowaniu, stopnia ich trudności oraz czasu trwania postępowania, w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności, a w szczególnych przypadkach nawet do jego czterokrotności. W tym miejscu należy wskazać, że dłużnik również nie jest bezpośrednio obciążony koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla syndyka, ponieważ wynagrodzenie to jest częścią kosztów postępowania, które z kolei są pokrywane z masy upadłości.

Co w przypadku, gdy dłużnik nie posiada cennego majątku?

Dłużnicy często nie posiadają cennego majątku. Brak środków nie może być podstawą do oddalenia przed sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, dlatego nawet jeśli dłużnik nie posiada wartościowych ruchomości bądź nieruchomości, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W tym miejscu warto dodać kilka słów na temat instytucji tymczasowego pokrycia kosztów postępowania przez Skarb Państwa.

Skarb Państwa pokrywa tymczasowo koszty postępowania, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie. Niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania syndyk zwraca Skarbowi Państwa wypłacone kwoty. W sytuacji, w której do masy upadłości nie wpłyną środki wystarczające na pokrycie kosztów postępowania koszty te, w pełnej wysokości, zostaną uwzględnione w planie spłaty, a jeśli zobowiązania upadłego zostaną umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli kosztami tymi zostanie obciążony Skarb Państwa.

Udział profesjonalnego pełnomocnika

Upadłość konsumencka to często jedyna szansa na oddłużenie. Z pewnością warto rozważyć udział pełnomocnika w postępowaniu. Przede wszystkim dlatego, że postępowanie jest dość skomplikowane, a popełnienie błędu może skutkować utratą szansy na ponowne złożenie wniosku przez okres dziesięciu lat.