Postępowanie upadłościowe osoby fizycznej to dość skomplikowany i długotrwały proces. Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero jeden z pierwszych etapów postępowania. Czynnością inicjującą jest złożenie stosownego wniosku na formularzu urzędowym. Należy dołączyć do niego potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 30 złotych. W szczególnych przypadkach Sąd może zwolnić od złożenia wskazanej opłaty. Oczywiście samo złożenie wniosku nie oznacza, że Sąd musi ogłosić upadłość, ponieważ mogą wystąpić przesłanki uzasadniające oddalenie wniosku.

Jakie dane należy umieścić we wniosku o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z przepisami wniosek powinien zawierać m.in.:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
  • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
  • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
  • spis wierzytelności, w tym wierzytelności spornych,
  • stosowane oświadczenie dłużnika.

Czy brak majątku dłużnika może być przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jest to pytanie, które zadaje sobie wielu dłużników. Niestety nadal wiele osób rezygnuje ze złożenia wniosku o upadłość ponieważ nie posiada żadnego wartościowego majątku – ani nieruchomości, ani ruchomości. Należy zauważyć, że jeśli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Czy upadłość konsumencka oznacza całkowite oddłużenie?

Sąd na wniosek dłużnika wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli.

Należy jednak pamiętać o tym, że w szczególnych przypadkach Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

W ten sposób dochodzi do oddłużenia. Należy jednak pamiętać o tym, że niektóre zobowiązania nie podlegają umorzeniu. Przede wszystkim należy w tym miejscu wskazać zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny.