Nowa, dobrze płatna praca, kredyt na zakup domu, samochodu, wysokie raty do spłaty. Wszystko po to, aby rozpocząć wymarzone życie. Nagła utrata pracy, trudności w znalezieniu kolejnej, zazwyczaj wiążą się z utratą płynności finansowej. Oszczędności najczęściej nie wystarczają na zbyt długi okres czasu i służą przede wszystkim zaspokojeniu bieżących potrzeb. Spłata kredytów jest odraczana, a jedynym rozwiązaniem wydaje się zaciągnięcie kolejnych zobowiązań na pokrycie zaległości. W ten sposób wpada się w spiralę zadłużenia. Nieregulowanie rat w terminie najczęściej kończy się postępowaniem egzekucyjnym. Wyjściem z tak trudnej sytuacji może być upadłość konsumencka.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką ogłosić może wyłącznie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która posiada co najmniej jednego wierzyciela. Celem postępowanie jest doprowadzenie do oddłużenia.

Nie oznacza to, że każda zadłużona osoba może ogłosić upadłość konsumencką. W przeciwnym przypadku doszłoby do nadużywania korzystania z dobrodziejstwa tej instytucji. Idealnym przykładem jest sytuacja, w której osoba celowo zadłuża się, mimo braku zdolności do spłaty rat, unikając w ten sposób odpowiedzialności.

Ogłosić upadłość konsumencką mogą osoby, której bez swojej winy zadłużyły się, np. w wyniku wypadku, ciężkiej choroby, utraty pracy.

Co w przypadku prowadzenia firmy? Przedsiębiorcy muszą wcześniej zakończyć prowadzoną działalność. Natomiast jeśli wystąpiły przesłanki niewypłacalności przedsiębiorcy, powinien on złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej. Często jednak dochodzi do sytuacji, w których taki wniosek nie jest składany. Sąd rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, może uznać, że ze względów słuszności lub humanitarnych należy oddłużyć taką osobę.

W jakich przypadkach Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

W pewnych przypadkach Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, szczególnie w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Co istotne, w takim przypadku przesłanki słuszności i humanitarne nie będą miały zastosowania.

Sąd oddali także wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Jeśli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisów ustawy,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności,

– Sąd oddali wniosek dłużnika, chyba że przeprowadzenie postępowania byłoby uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.