Zasadniczym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie upadłego. W pewnych sytuacjach, określonych przepisami Prawa upadłościowego, może dojść do umorzenia prowadzonego postępowania. Co ważne, instytucję tę należy odróżnić od sytuacji, w których dochodzi do zakończenia postępowania lub uchylenia postępowania.

W jakich przypadkach sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe?

Sąd umarza postępowanie w następujących przypadkach:

  1. na wniosek złożony przez upadłego,
  2. jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
  3. wskazaną w pkt 2 zasadę stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości.

Umorzenie postępowania a ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika.

Postępowanie upadłościowe to procedura, na którą składa się kilka etapów. Aktywna postawa dłużnika jest bardzo ważna. Niestety łatwo popełnić błąd, który może skutkować brakiem możliwości ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez okres 10 lat, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który krok po kroku przeprowadzi przez procedurę upadłościową.

Należy pamiętać o tym, że ustawodawca nakłada na upadłego szereg obowiązków, których niewykonanie może nieść daleko idące konsekwencje, chociażby w postaci umorzenia postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka to instytucja służąca osobom, które bez swej winy stały się niewypłacalne. Nie jest to jednak sposób na ucieczkę od celowo zaciąganych zobowiązań przekraczających możliwości finansowe z myślą, że korzystając z dobrodziejstwa upadłości być może nigdy nie trzeba będzie ich spłacać. Na marginesie należy dodać, że doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa to przesłanka do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, spełniająca przesłanki wskazane w przepisach. Co istotne, postępowanie może być prowadzone nawet w sytuacji, gdy dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela. Nie jest podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej brak majątku.