Kłopoty finansowe w firmie nie zawsze muszą oznaczać konieczność zamknięcia działalności. Przedsiębiorca ma do wyboru przynajmniej kilka możliwości: przygotowaną likwidację, restrukturyzację oraz upadłość. Najczęściej to właśnie otwarcie postępowania upadłościowego traktowane jest jako ostateczność, gdy próby ratowania przedsiębiorstwa nie przyniosły zamierzonych efektów. Na czym polega przygotowana likwidacja? Kiedy warto rozważyć przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego?

Przygotowana likwidacja

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega więc na ogłoszeniu upadłości, ale przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika. Dzięki temu przedsiębiorstwo może funkcjonować dalej, ale pod rządami nowego właściciela oraz bez obciążających długów. Choć przygotowana likwidacja przeprowadzana jest w ramach postępowania upadłościowego, tak ma zupełnie inny charakter.

Upadłość przedsiębiorcy

Przeprowadzenie postępowania upadłościowego prowadzi do wyprzedania mienia przedsiębiorcy w celu zaspokojenia wierzycieli. Najczęściej wiąże się z zakończeniem funkcjonowania firmy. Należy dodać, że po pojawieniu się podstaw do ogłoszenie upadłości, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek złożenia wniosku.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. O utracie zdolności do wykonywania zobowiązań można mówić, gdy opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzy miesiące. Co więcej, w przypadku dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, do niewypłacalności dochodzi także, jeśli zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Ze względu na fakt, iż upadłość firmy jest rozwiązaniem ostatecznym, warto wcześniej rozważyć inne możliwości ratowania firmy przed likwidacją.

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja ma na celu oddłużenie przedsiębiorstwa, a w efekcie dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Postępowanie może być prowadzone zarówno w stosunku do dłużników niewypłacalnych, jak i zagrożonych niewypłacalnością.

Rozwiązanie to dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy mimo kłopotów finansowych chcą podjąć próbę ratowania biznesu. Ustawodawca przewidział cztery tryby postępowania restrukturyzacyjnego, o różnym stopniu sformalizowania. Dzięki przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego możliwe jest uniknięcie upadłości, a przedsiębiorca zyskuje do dyspozycji różne narzędzia naprawczo-oddłużeniowe.

Przedsiębiorca, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może wybrać różne rozwiązania problemów. Wybór powinien być uzależniony od różnych czynników, takich jak stan zadłużenia czy perspektywy biznesowe.