Wiele osób przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zastanawia się, jakie są koszty postępowania i co dzieje się w przypadku, gdy nie posiadają środków finansowych na ich pokrycie? Dla przypomnienia – upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są niewypłacalne. Oczywiście poza posiadaniem statusu konsumenta i niewypłacalności istnieje szereg  wskazanych w ustawie przesłanek negatywnych, które uniemożliwiają ogłoszenie upadłości. W poniższym artykule omówimy kwestię tymczasowego pokrycia kosztów postępowania przez Skarb Państwa oraz umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Tymczasowe pokrycie kosztów postępowania przez Skarb Państwa

Na wstępie należy wskazać, że Sąd nie odmówi rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko dlatego, że dłużnik nie posiada środków na pokrycie kosztów postępowania.

Zgodnie z przepisami ustawy w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Jeśli ustalony zostanie plan spłaty sąd obciąży upadłego tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania. Koszty te zostaną uwzględnione w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli. Natomiast umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąży Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

Kiedy może nastąpić umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli?

Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Należy jednak dodać, że pewne zobowiązania nie podlegają umorzeniu, m.in. są to zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny.

Nawet jeśli dłużnik nie posiada majątku nie powinien zwlekać ze złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Należy do niego dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 złotych. Nie są to jednak wszystkie koszty postępowania. Powyżej omówiliśmy sytuacje, w których to Skarb Państwa tymczasowo pokryje koszty postępowania. Wskazaliśmy również, kiedy sąd umorzy postępowanie bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Dla dłużnika brak możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wezwania do zapłaty to poważny problem. Często natłok kłopotów jest przyczyną nieracjonalnego myślenia, a strach powoduje odrzucenie najkorzystniejszych rozwiązań. Ogłoszenie upadłości w wielu przypadkach jest ostatnią szansą na oddłużenie.